1

Ορισμός βασικών συμ-μετόχων

2

Αναγνώριση και προτεραιοποίηση των πλέον ουσιωδών θεμάτων για τους βασικούς συμ-μετόχους

3

Διαμόρφωση πολιτικής και ανάληψη δράσεων για κάθε ουσιώδες θέμα

4

Αξιολόγηση επιδόσεων Δημιουργία αξίας για τους συμ-μετόχους

5

Επισκόπηση της ανατροφοδότησης των συμ-μετόχων και επανεξέταση ουσιωδών θεμάτων

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΥΣΙΩΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ

Υποστηρίζουμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs) - το όραμα και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε διεθνές επίπεδο για βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2030, συμμετέχοντας ενεργά στις παγκόσμιες προσπάθειες προς αυτόν τον κοινό σκοπό.

Η ευθυγράμμιση των ουσιωδών θεμάτων μας με τους πιο συναφείς, για την εταιρεία μας, στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, μας βοηθά να τα διαχειριζόμαστε σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται πώς τα πιο ουσιώδη θέματά μας ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ που προσδιορίστηκαν ως οι πιο σχετικοί για τον Όμιλο: