ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2020 ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ

* Προϊόν θεωρείται το τσιμεντοειδές προϊόν όπως ορίζεται από το WBCSD/CSI.
** 1990: Το έτος βάσης για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο.
*** 2003: Το έτος βάσης για τα περιβαλλοντικά στοιχεία, εκτός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2020 ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ

* Προϊόν θεωρείται το τσιμεντοειδές προϊόν όπως ορίζεται από το WBCSD/CSI.
** 1990: Το έτος βάσης για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο.
*** 2003: Το έτος βάσης για τα περιβαλλοντικά στοιχεία, εκτός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.sions.