Επενδύουμε στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, για να μειώσουμε τις εκπομπές στις εγκαταστάσεις μας. Παρακολουθούμε συνεχώς τις εκπομπές των κύριων αέριων ρύπων, όπως τις εκπομπές σκόνης, NOx και SOx, σύμφωνα με τις οδηγίες του WBCSD/CSI, ενώ παρακολουθούμε άλλους ρύπους με περιοδικές δειγματοληπτικές μετρήσεις.

Δέκα από τα λατομεία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ έχουν αναγνωριστεί ως περιοχές με υψηλή αξία βιοποικιλότητας και σε οκτώ από αυτά εκπονούνται προγράμματα διαχείρισης της βιοποικιλότητας. Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και της ανάπτυξης σχετικών προγραμμάτων στα εναπομείναντα δύο λατομεία.

Εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης νερού για να παρακολουθούμε και να βελτιστοποιούμε τη χρήση του καθώς χρησιμοποιούμε σημαντικές ποσότητες, ιδίως στα εργοστάσια παραγωγής, και παραθέτουμε τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οδηγίες του WBCSD/CSI.

Από το 2010, έχουμε εισαγάγει εργαλεία, όπως το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Νερού (IWMS), για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού στις εγκαταστάσεις μας. Διαθέτουμε συστήματα ανακύκλωσης νερού στα εργοστάσια τσιμέντου, σε ποσοστό που ξεπερνά το 90%, και στις εγκαταστάσεις αδρανών υλικών, σε ποσοστό που φτάνει το 80%, ενώ σε όλες τις δραστηριότητές μας υλοποιούνται προγράμματα συνεχούς βελτίωσης.