Η Πολιτική για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς έχει ως στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους αντίστοιχους κανονισμούς που απαγορεύουν τη δωροδοκία και τη διαφθορά. Η πολιτική ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, νόμιμους εκπροσώπους και πρόσωπα που ενεργούν υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα για λογαριασμό του Ομίλου ΤΙΤΑΝ (π.χ. εντολοδόχοι, πληρεξούσιοι), οι οποίοι οφείλουν να ακολουθούν πάντοτε τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματικής και προσωπικής συμπεριφοράς.
Η πολιτική εστιάζει σε ένα εύρος ζητημάτων που σχετίζονται με τη δωροδοκία και τη διαφθορά, ευθυγραμμίζεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και ενσωματώνει τα παγκόσμια πρότυπα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους κατά της δωροδοκίας, συμπεριλαμβανομένου του νόμου κατά Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή (Foreign Corrupt Practices Act – “FCPA”) των ΗΠΑ , του νόμου κατά Δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Bribery Act) και της νομοθεσίας σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιείται.

Η πολιτική μας για τη Διαχείριση των Κεφαλαιουχικών Δαπανών αποβλέπει στην τυποποίηση των διαδικασιών για την υποβολή προτάσεων και για την έγκριση επενδυτικών σχεδίων, καθώς και στη διαμόρφωση ενός πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης για όλον τον Όμιλο.
Στόχος μας είναι να διαθέτουμε μία ενιαία προσέγγιση στις προτάσεις για την ανάληψη κεφαλαιουχικών δαπανών, σταθερά και αυστηρά κριτήρια στην εξέταση άλλων προτάσεων και μία διεξοδική αξιολόγηση των έργων που έχουν υλοποιηθεί «βάσει αποτελεσμάτων».
Οι κατευθυντήριες γραμμές καλύπτουν τέσσερις βασικές περιοχές:

  1. Ταξινόμηση έργων κεφαλαιουχικών δαπανών
  2. Όρια εγκρίσεων
  3. Λήψη αποφάσεων – διαδικασίες και θέματα διακυβέρνησης
  4. Έντυπο έγκρισης για κεφάλαια του Ομίλου

Συνολικά, αυτή η προσέγγιση ενισχύει την ακεραιότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών έγκρισης των κεφαλαιουχικών δαπανών σε όλο τον Όμιλο και συμβάλλει στην καλύτερη αξιολόγηση της δυνητικής και της πραγματικής απόδοσης των επενδύσεων.

Η Πολιτική και οι Οδηγίες Συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό, σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούμαστε.
Σύμφωνα με την πολιτική και τις οδηγίες, οι επιχειρηματικές μονάδες και οντότητες που ελέγχει και διαχειρίζεται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, καθώς και κάθε εργαζόμενος του Ομίλου έχουν την ευθύνη να αντιμετωπίζουν κάθε πελάτη και προμηθευτή δίκαια, ισότιμα και ανοιχτά.
Η πολιτική καθοδηγεί τους εργαζόμενους στις θεμελιώδεις αρχές της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και συμβάλλει στον εντοπισμό λύσεων, στις περιπτώσεις όπου ενδέχεται να προκύψουν σχετικά ζητήματα. Επιπλέον, παρέχονται αρκετές οδηγίες οι οποίες προσφέρουν μία επισκόπηση των βασικών διατάξεων της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό και υποδεικνύουν τα είδη συμπεριφοράς που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αντιμονοπωλιακά ζητήματα.
Οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΤΙΤΑΝ υποχρεούνται επίσης να ζητούν τη συμβουλή ειδικών, όταν αντιμετωπίζουν ζητήματα γύρω από τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό ή όταν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία σε θέματα συμμόρφωσης.

Η πολιτική μας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ορίζει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο επιδιώκουμε τους επιχειρηματικούς στόχους μας με κοινωνική υπευθυνότητα και συμβάλλουμε στην εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών για τους εργαζόμενους του Ομίλου, τις οικογένειές τους, τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και την κοινωνία γενικότερα.
Η ΕΚΕ αποτελεί βασική αξία για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ και η δέσμευσή μας να επηρεάζουμε θετικά τον κόσμο γύρω μας δεν περιορίζεται στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς. Η πολιτική μας, επίσης, αποβλέπει στην προσθήκη αξίας στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα με την προώθηση των ορθών πρακτικών, την περαιτέρω ενδυνάμωση της φήμης μας, τη λειτουργική συνέχεια μας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας.
Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση, η έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων και η προσαρμογή στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον για την δημιουργία αξίας για όλους . Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι απαραίτητο να ακούμε, να επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, χτίζοντας σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ περιλαμβάνει τη Στρατηγική Αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής, αποβλέπει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και βασίζεται στη σταθερή δέσμευση του Ομίλου να αναπτύσσει τις δραστηριότητές του περιορίζοντας τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις και επιταχύνοντας τον θετικό αντίκτυπο μέσω της μακροπρόθεσμης, υπεύθυνης και προληπτικής προσέγγισης που υιοθετεί.
Επιδίωξή μας είναι η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής μας απόδοσης και, ως εκ τούτου, εξετάζουμε και παρακολουθούμε σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και των δράσεών μας, θέτοντας εταιρικούς στόχους στο πλαίσιο των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ παράλληλα φροντίζουμε να εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Στα κύρια στοιχεία των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων εντάσσονται η διαχείριση της γης και η αποκατάσταση λατομείων, η προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας, η διατήρηση και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προσπάθεια για την ανάκτηση πόρων, τη μείωση και την υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων, η διαμόρφωση της περιβαλλοντικά υπεύθυνης κουλτούρας μας μαζί με όλους τους συνεργάτες μας, η ενσωμάτωση της καινοτομίας στη στρατηγική μας, και η σταθερή αφοσίωσή μας στον ρόλο του Ομίλου ως εταιρικού πολίτη.
Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ καθώς και για τις θυγατρικές του. Οι Μονάδες ή/και Τομείς του Ομίλου μπορούν να υιοθετούν ξεχωριστές περιβαλλοντικές πολιτικές, τις οποίες προσαρμόζουν στους κατά τόπους νόμους και ενσωματώνουν στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζουν, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με την παρούσα Πολιτική του Ομίλου.
Η σύμπραξη με τους βασικούς συμ-μετόχους σε δράσεις συνεργασίας είναι επιθυμητή και θα πρέπει να επιδιώκεται, προκειμένου να κατανοούμε καλύτερα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, να αναπτύσσουμε τις κατάλληλες λύσεις και να μοιραζόμαστε μαζί τους τις γνώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές.
Στις προτεραιότητες της Στρατηγικής Αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ περιλαμβάνονται η ενεργειακή αποδοτικότητα, η συνεπεξεργασία εναλλακτικών καυσίμων και πρώτων υλών, τα καινοτόμα προϊόντα και οι νέες τεχνολογίες, και η αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Η Πολιτική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ομίλου θεσπίζει ένα πλαίσιο για την προστασία και την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τόσο στην εργασία μας όσο και στη σφαίρα επιρροής μας.
Ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα αντικατοπτρίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας μας και αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Η πολιτική μας διέπεται από τις αρχές της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά δικαιώματα.
Η πολιτική έχει ως στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης για ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και τη διασφάλιση της δέσμευσης όλων των εργαζόμενων του Τιτάνα για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε όλον τον Όμιλο.

Η πολιτική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία έχει ως στόχο τη διασφάλιση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος για το προσωπικό του Ομίλου, εργολάβους και τρίτους.
Η πολιτική είναι σύμφωνη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο ΤΙΤΑΝ.
Στον Όμιλο TITAN διαχειριζόμαστε την Υγεία και Ασφάλεια (στην εργασία) ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα στόχων με σαφείς αρμοδιότητες και ευθύνες.
Στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να εργαζόμαστε τηρώντας τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας που έχει αναπτύξει και εγκρίνει ο Όμιλος.
Η πολιτική Υγείας και Ασφάλειας περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους συμ-μετόχους μας καθώς και σε τρίτους (τρίτα μέρη), που μπορεί να ζητήσουν τη συμβουλή μας.

Η Πολιτική Συμμόρφωσης με τις Διεθνείς Κυρώσεις έχει ως στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους νόμους περί κυρώσεων, σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ.
Η διεθνής παρουσία του Ομίλου μάς υποχρεώνει να συμμορφωνόμαστε με κυρώσεις που επιβάλλουν, διαχειρίζονται ή εφαρμόζουν διεθνείς οργανισμοί ή συναφείς εθνικές αρχές. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Όμιλος αναμένεται ότι θα υλοποιεί και θα διατηρεί επαρκή συστήματα και ελέγχους για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης.
Η πολιτική μας περιλαμβάνει έναν πρακτικό οδηγό και μία λίστα βέλτιστων πρακτικών για ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων του χρονικού πλαισίου στο οποίο πρέπει να διεξάγεται η ενδελεχής έρευνα, της διαλογής των συνδεδεμένων μερών, της εκπαίδευσης, καθώς και της τήρησης αρχείου ελέγχου.